Samverkan

Net Zero Industry ska vara en samlande kraft och främja dialog, kunskapsdelning, innovation, utbildning, demonstration och implementering av nya färdigheter och teknologier. Hela tiden med fokus på industrins behov och målet att minska växthusgasutsläppen med 75%.

Programmet vänder sig till den tillverkande industrin, men egentligen hela värdekedjan – från råmaterial till färdig produkt och återvinning.

Vi vill engagera tillverkningsindustrin som har störst effekt på omställningen mot nollutsläpp såsom fordon, flyg, maskin, energi, telekommunikation, elektronik och försvar. Även akademi, forskningsinstitut, regioner samt organisationer med stor inverkan på industrin, inklusive utveckling inom små och medelstora företag är viktiga för programmet.

Missionbaserat arbetssätt

Sverige har en lång historia av att implementera reformer och testa olika innovativa metoder. Som ett Impact-program ska ett missionbaserat arbetssätt användas. Det innebär att arbetet utgår ifrån ett mätbart, ambitiöst och långsiktigt utmaningsmål som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar. Arbetssättet ska bidra till att olika aktörer mobiliserar och bidrar till utveckling tillsammans.

Inkludering som princip

För att nå programmets ambitiösa mål är samverkan och inkludering viktiga principer för att det mission-orienterade arbetssättet.

Genom att stärka industrins aktörer, forskare och beslutsfattare ska programmet bidra till redan befintliga arenor. Programmets idé är att tillsammans kan vi adressera komplexa utmaningar som enskilda aktörer inte kan lösa på egen hand, och vi behöver dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter för att skapa framtidens hållbara lösningar.

Programmets organisation och genomförande bygger på en bred aktörssamverkan. Dess styrgrupp består av representanter från industriföretag, forskningsinstitut samt akademi och leds av Teknikföretagens vd.

Net Zero Industrys programkontor drivs av Teknikföretagen och RISE. Vår verksamhet utförs även i nära samarbete med den tillverkande industrin, Svenska produktionsakademin och Svenska produktutvecklingsakademin.

Programforum säkerställer bredd

Ett programforum håller på att byggas där 20-30 aktörer kommer delta för att bidra till programmets inriktning och utveckling.

Programforum kommer ha som uppdrag att säkerställa en bredd av centrala perspektiv för att uppnå programmets mission.

Illustration över oranisationsschema med test styrgrupp, programforum, programkontor och arena
Bild: Programmets organisation inkluderar programforum och arena för samverkan och mobilisering.