Vad vi vill

Brådskande omställning

Industrin spelar en avgörande roll för vårt samhälle och behöver vara ledande i den digitala och hållbara omställningen. Den svenska tillverkningsindustri står inför enorma utmaningar: stora, komplexa och etablerade industriella ekosystem behöver bli nollutsläppskompatibla inom det kommande decenniet. Ingen enskild aktör kan lösa övergången på egen hand.

Net Zero Industry har därför som uppdrag att bidra till att svensk tillverkningsindustris övergång till att nollutsläpp accelereras.

Programmet fokuserar på två nyckelområden för förändring: optimal resurseffektivitet och resiliens och förväntas pågå under tio år med målsättningen att fördela 150 miljoner kronor per år i forskningsfinansiering.

Programmet kommer också att fungera som en arena för kunskapsdelning. Det handlar om att verka för att innovation, kunskapsdelning, demonstration och implementation av nya förmågor och teknologier tillsammans medverkar till målet – Net Zero Industry 2040.

Vision och övergripande mål

Den långsiktiga effekten av programmet Net Zero Industry kommer att bedömas utifrån dess insatser kring innovativa produkter, tjänster och tillverkningsprocesser för följande mål:

  • REDUCERA (tiofaldigt) primär resursanvändning i produktionsprocessen samt 75% av utsläppen av växthusgaser och energikonsumtion från material och processer i alla faser av produktlivscykeln och den industriella värdekedjan.
  • UTVECKLA cirkulära, effektiva, hållbara och långsiktigt lönsamma värdekedjor.
  • FÖRBERED det industriella systemet att stå emot cyber-attacker och digitala störningar.
  • INSPIRERA framtidens ledare och medarbetare, för att skapa en högspecialiserad och motiverad arbetskraft.

Nyckelområde – resurseffektivisering

Tillverkningsindustrin spelar en nyckelroll i reduceringen av utsläpp, både som huvudanvändare av material och som ansvariga för produktdesign. 67 % av de industriella utsläppen kommer från de material som används, och produktens användningsfas skapar ytterligare utsläpp. World Economic Forum identifierar tillverkning som en avgörande hävstångssektor för att uppnå nollutsläpp.

Men cirkulär ekonomi i praktiken, med effektiv återcirkulering av resurser, ökad användning av återtillverkning och cirkulära affärsmodeller, går inte framåt så fort som förväntat. Rapporten The Circularity Gap Report Sweden uppskattar att bara 3,4 % av resurserna som används i Sverige cirkulerar tillbaka in i ekonomin, vilket innebär att det finns stor potential för förbättring.

Nyckelområde – resiliens

Tillverkningsindustrin är en integrerad komponent i ett allt mer utsatt globalt socio-ekonomiskt system. Den är också en del av lösningen, både under normala omständigheter och i kriser. Närliggande exempel visar hur industrin kan förse samhället med nödvändiga produkter såsom masker, respiratorer, elektronik, och försvarsfordon med en aldrig tidigare skådad snabbhet.

Samhället behöver tillverkningssystem som är motståndskraftiga. Resiliens i värdekedjor innebär särskilda utmaningar för små och medelstora företag, och brett samarbete är viktigt för att identifiera olika risker och bygga motståndskraft.

Möjliggörare

Programmets ringar in minst fyra möjliggörande faktorer som är nödvändiga för fortsatta framsteg. Dessa möjliggörande faktorer inkluderar övergångslogik, motståndskraft och resurseffektivitet samt kunskap om hållbarhet. Det handlar också om att leda utvecklingen framåt genom goda exempel med hjälp av demonstrationer, kommunikationsaktiviteter samt lyfta fram ledande industriella omställningsaktiviteter.

Exempel på tillvägagångssätt som Net Zero Industry kommer satsa på:

  • Utmaningsdrivna projekt och systemdemonstratorer
  • Aktiviteter för små och medelstora företag samt start-ups
  • Policy, uppdrag, och olika former av labb
  • Internationalisering
  • Kunskapsspridning och kompetensutveckling